Záväzná prihláška

Prihlasujem moje dieťa do denného tábora so zameraním na oboznámenie sa s kynológiou a aktivitami s tým spojenými, ktorý organizuje SZČO Monika Buzová - DogTime.

Termín tábora *

Údaje o dieťati

Meno dieťaťa *
Priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia *
Štátna príslušnosť *
Adresa trval. bydliska *
Zdravotný stav *
Informácie o dieťati *

Údaje o rodičovi / zákonnom zástupcovi

Meno a priezvisko *
Ulica / popisné číslo *
Mesto (obec) *
Telefónne číslo 1 *
Telefónne číslo 2 *
e-mail *

Podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím s možnosťou spracovania osobných údajov uvádzaných v záväznej prihláške na účely realizácie tábora.

Odpíšte číslo
TOPlist