ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená v zmysle §  51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

POSKYTOVATEĽ :                                   Monika Buzová - DogTime

                                                                       Šance 485, 906 06 Vrbovce

IČO :                                                              44624913

DIČ :                                                       1049975212  

 

Bankové spojenie :                                        VUB, a.s.

Č. účtu :                                                        SK49 0200 0000 0036 7693 3154

 

Telefónne číslo :                                             0911 938 952

                                  

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

RODIČ : 

Meno a priezvisko (matka alebo otec):           

Trvale bytom :                                                    

 

 

ako zákonný zástupca dieťaťa

 

Meno a priezvisko dieťaťa :                            

 

(ďalej len „Objednávateľ“)

 

Uzatvorili v súlade §  51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nasledovnú ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ďalej len „Zmluva“) :

 

 


ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1              Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že zriadil a prevádzkuje „Farmársky týždeň so psíkmi“ DogTime, ktorý bude realizovaný v priestoroch rodinného domu Šance 485, Vrbovce (ďalej len „Farmársky týždeň so psíkmi“), a že je oprávnený uzatvoriť s Objednávateľom túto Zmluvu za účelom poskytovania služieb špecifikovaných v článku II. tejto Zmluvy.

 

1.2              Objednávateľ týmto vyhlasuje, že jeho dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt na farme, nie sú mu známe žiadne prekážky, ktoré by v čase uzatvorenia tejto Zmluvy znemožňovali umiestniť dieťa na pobyt na farme, údaje o dieťati uvedené v prihláške (príloha č. 1) sú pravdivé a úplné.

 

ČLÁNOK II.

PREDMET ZMLUVY

 

2.1       Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa  zabezpečiť a zorganizovať „Farmársky týždeň so psíkmi“ v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve..

Predmetom tejto Zmluvy je zo strany Poskytovateľa realizácia zábavného programu, poskytovanie výchovnej a vzdelávacej služby ako aj  celodennej starostlivosti o zverené dieťa, ktorá zahŕňa :

a)                 poskytovanie odbornej výchovy a vzdelávania v oblasti kynológie,

b)                 poskytovanie sprievodného zábavno-relaxačného programu pre deti,

c)                  poskytnutie miesta na primeraný odpočinok v izbe s lôžkom

d)                 zabezpečenie stravy (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

                     a zabezpečenie pitného režimu.

 

2.2       Predmetom tejto Zmluvy je zo strany Objednávateľa jeho záväzok zaplatiť za objednaný „Farmársky týždeň so psíkmi“ vopred dohodnutú cenu za „Farmársky týždeň so psíkmi“ a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá pre účasť dieťaťa na „farmárskom týždni so psíkmi“, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.

 

            2.3      Predmetom starostlivosti je dieťa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

 

2.4       Detský  „Farmársky týždeň so psíkmi“ podľa tejto Zmluvy, sa bude realizovať v priestoroch rodinného domu vo Vrbovciach, Šance 485, v termíne ............  

 

 

ČLÁNOK III.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 

3.1      Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať „Farmársky týždeň so psíkmi“ v termíne uvedenom v bode   2.4. tejto zmluvy. 

 

            3.2       Poskytovateľ poskytne ako súčasť objednaného pobytu nasledovné:

 

a)                  celodennú prítomnosť troch cvičených psov,

b)                 celodenný zábavno-náučný program pod vedením

                     canisterapeutického inštruktora

c)                  interaktívnu besedu s odborníkmi v oblasti kynológie, zoológie

d)                  celodennú stravu, pitný režim.

 

3.3       Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa o ochorení dieťaťa,  alebo o úraze dieťaťa, ktoré vznikli počas realizácie „Farmárskeho týždňa so psíkmi“.

 

 

 

3.4       Poskytovateľ má právo odmietnuť prevzatie dieťaťa na pobyt, ak má dieťa zjavné príznaky akútneho ochorenia (ako sú najmä, nie však výlučne infekčná nádcha, kašeľ, teplota, zvracanie, bolesti brucha, hnačka), alebo príznaky infekčného ochorenia (ako sú najmä, nie však výlučne ovčie kiahne a  osýpky).

 

ČLÁNOK IV.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

 

4.1       Objednávateľ je povinný pri nástupe na pobyt preukázať príručnú batožinu dieťaťa, ktorá musí obsahovať :

 

a)                  potreby osobnej hygieny

b)                  kópiu zdravotnej karty poistenca,

c)                   prezúvky, dostatočné množstvo oblečenia a obuvy primerané ročnému obdobiu, najmä však nepremokavé topánky a vetrovku .

 

4.2       Objednávateľ zabezpečí včasný príchod dieťaťa na vopred dohodnuté miesto odchodu na „Farmársky týždeň so psíkmi“.

            

4.3       Objednávateľ neumožní dieťaťu priniesť  na „Farmársky týždeň so psíkmi“ potraviny , ktoré podliehajú skaze a je nutné ich skladovať v chlade.

 

4.4       Objednávateľ neumožní dieťaťu doniesť cenné predmety ako prstene, retiazky, náramky, ako ani mobilné telefóny, fotoaparáty, elektronické hry a iné predmety podobného charakteru na „Farmársky týždeň so psíkmi“, v opačnom prípade si dieťa ponechá tieto predmety na  zodpovednosť rodiča vo vlastnej taške.

           

4.5       Objednávateľ bezodkladne oznámi  zmeny v osobách oprávnených prevziať dieťa z „Farmárskeho týždňa so psíkmi“. Táto skutočnosť musí byť oznámená písomne.

           

4.6       Objednávateľ je povinný v záujme citlivého a správneho prístupu k dieťaťu oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správanie   a pobyt dieťaťa v kolektíve.

     

4.7       V prípade, že dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe    na „Farmársky týždeň so psíkmi“ a lieky odovzdať  Poskytovateľovi.

 

4.8     V prípade náhleho ochorenia dieťaťa počas pobytu na  „Farmárskom týždni so psíkmi“, sa Objednávateľ zaväzuje, na základe tel. výzvy Poskytovateľom, bezodkladne prevziať dieťa do osobnej starostlivosti.

 

4.9     Vzhľadom na skutočnosť, že „Farmársky týždeň so psíkmi“  je organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania inštruktorov bude  dieťa z pobytu vylúčené a zákonný zástupca zabezpečí jeho osobné prevzatie a to bezodkladne po oznámení týchto skutočností .  V takomto prípade musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady,  pobyt „Farmársky týždeň so psíkmi“ ukončiť.

 

 

ČLÁNOK V.

CENA

 

5.1       Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za „Farmársky týždeň so psíkmi“ vo výške 315 eur,  bankovým prevodom  na číslo účtu VUB v tvare IBAN :  SK49 0200 0000 0036 7693 3154. Do poznámky pre  prijímateľa Rodič uvedie ako identifikátor platby meno a priezvisko dieťaťa.

 

5.2       Cenu  podľa bodu 5.1  tohto článku zaplatí rodič najneskôr do 7 dní od potvrdenia prijatej prihlášky a to na účet uvedený v bode 5.1 poskytovateľa bankovým prevodom.

 

5.3       V prípade neuhradenia ceny za „Farmársky týždeň so psíkmi“ podľa bodu 5.1 a 5.2 si  Poskytovateľ vyhradzuje právo vyradiť prihlášku dieťaťa z evidencie.

 

5.4       Ak bude Poskytovateľ nútený v prípade nepredvídaných skutočností zásadne zmeniť priebeh realizácie detského tábora alebo zrušiť turnus, bude objednávateľovi vrátených 100 % z ceny úhrady.

 

 

ČLÁNOK VI.

STORNO PODMIENKY

 

6.1                   Objednávateľ môže zrušiť rezerváciu pobytu a stornovať prihlášku  iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Storno prihlášky je platné  dňom doručenia písomného oznámenia Poskytovateľovi.

 

6.2                   Sumu krátenú o storno poplatok Poskytovateľ poukáže Objednávateľovi prevodom na objednávateľov účet do 15 kalendárnych dní                 od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 

6.3                   STORNO  poplatok sa uplatňuje nasledovne :

- pri storne prihlášky na „Farmársky týždeň so psíkmi“ 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom na „Farmársky týždeň so psíkmi“ tvorí storno 25 % z uhradenej ceny 

-  pri storne prihlášky na „Farmársky týždeň so psíkmi“ 9 až 3 kalendárnych dní pred nástupom na „Farmársky týždeň so psíkmi“ predstavuje storno 50% z uhradenej ceny.

-  pri storne prihlášky na „Farmársky týždeň so psíkmi“  2 a menej kalendárnych dní pred nástupom na „Farmársky týždeň so psíkmi“, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu.

- pri prerušení pobytu počas už prebiehajúceho tábora nevzniká nárok           zo strany objednávateľa na vrátenie peňazí.

 

 

ČLÁNOK VII.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

 

7.1       Poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu s okamžitou platnosťou  ak Objednávateľ opakovane neplní alebo porušuje povinnosti uvedené v tejto Zmluve, alebo v prípade závažného narušovania denného programu „Farmárskeho týždňa so psíkmi“ dieťaťom.

 

7.2       Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou  z dôvodu závažného porušenia povinnosti zo strany Rodiča. Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje najmä skutočnosť, že prihláška dieťaťa neobsahuje informácie potrebné pre riadnu starostlivosť o dieťa, čo môže privodiť poškodenie zdravia dieťaťa, alebo   zdravie iných detí na „Farmárskom týždni so psíkmi“.

 

 

ČLÁNOK VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

          8.1       Akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenie tejto Zmluvy musia byť dojednané       v písomnej forme po predchádzajúcom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

 

         8.2       Právne vzťahy neupravené touto Zmluvu sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964.

         8.3       Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, pričom 1 (slovom jedno) vyhotovenie obdrží  Poskytovateľ a 1  (slovom jedno) vyhotovenie obdrží  Objednávateľ.

         8.4       Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je prihláška podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa (ako príloha č. 1),  s výslovným uvedením prekonaných chorôb, úrazov    a osobitostí v starostlivosti o dieťa v stravovacích potrebách. Prihlášku priloží k zmluvám Poskytovateľ v deň podpisu zmluvy a predloží ju objednávateľovi k podpisu.

         8.5       Objednávateľ berie na vedomie, že,  účastník  pobytu=´ /prihlásené dieťa/ nie je organizátorom poistený.

         8.6       Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

 

 

 

..........................................                                                                 ..................................................

        poskytovateľ                                                                                         objednávateľ

Vo Vrbovciach, dňa                                                                        V                              , dňa