ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzatvorená v zmysle §  51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

POSKYTOVATEĽ :                        

 

                                                                       Monika Buzová - DogTime

                                                                       Plzenská 4, 831 03 Bratislava

IČO :                                                              44624913

DIČ :                                                 1049975212  

 

Bankové spojenie :                                        VUB, a.s.

Č. účtu :                                                        SK08 0200 0000 0012 0409 7857/ 0200

 

Telefónne číslo :                                             0911 938 952

                                  

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 

a

 

RODIČ :

 

Meno a priezvisko (matka alebo otec):       ..................................................

Narodený :                                                    ..................................................

 

Trvale bytom :                                              ..................................................

 

Adresa na doručovanie písomností:                       ..................................................

 

Bankové spojenie :

 

 

ako zákonný zástupca dieťaťa

 

Meno a priezvisko dieťaťa:                         ..................................................

Narodený :                                                    ..................................................

 

 

(ďalej len „Objednávateľ“)

 

 

 

 

 

Uzatvorili v súlade §  51 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nasledovnú ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ďalej len „Zmluva“) :

 

 


ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1              Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že zriadil a prevádzkuje Denný tábor DogTime, ktorý bude realizovaný v priestoroch ZŠ Medzilaborecká 11, v  Bratislave (ďalej len „Denný tábor“), a že je oprávnený uzatvoriť        s Objednávateľom túto Zmluvu za             účelom poskytovania služieb špecifikovaných v článku         II. tejto Zmluvy.

 

1.2              Objednávateľ týmto vyhlasuje, že jeho dieťa je zdravotne spôsobilé na umiestnenie v Dennom letnom tábore, nie sú mu známe žiadne prekážky, ktoré by v čase uzatvorenia            tejto Zmluvy znemožňovali umiestniť dieťa do denného tábora, údaje o dieťati        uvedené v prihláške (príloha č. 1) sú pravdivé a úplné.

 

 

ČLÁNOK II.

PREDMET ZMLUVY

 

2.1       Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa  zabezpečiť a zorganizovať Denný tábor v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve a ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke www.dogtime.sk.

Predmetom tejto Zmluvy je zo strany Poskytovateľa realizácia zábavného programu, poskytovanie výchovnej a vzdelávacej služby ako aj  celodennej starostlivosti o zverené dieťa, ktorá zahŕňa :

a)                 poskytovanie odbornej výchovy a vzdelávania v oblasti kynológie,

b)                 poskytovanie sprievodného zábavno-relaxačného programu pre deti,

c)                  poskytovanie hygienickej starostlivosti,

d)                 poskytovanie stravy (desiata, obed, olovrant) a zabezpečenie pitného režimu.

 

2.2       Predmetom tejto Zmluvy je zo strany Objednávateľa jeho záväzok zaplatiť za objednaný tábor cenu za Denný tábor a dodržiavať všetky podmienky a pravidlá účasti dieťaťa v Dennom tábore, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.

 

 2.3      Predmetom starostlivosti je dieťa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

 

2.4       Denný tábor podľa tejto Zmluvy, sa bude realizovať v priestoroch Základnej školy Medzilaborecká, v dňoch ............................  .

 

 

 

 

ČLÁNOK III.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 

3.1       Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať denný tábor v pracovných dňoch v čase od       07.30 do 16.15 hod.

 

3.2       Poskytovateľ poskytne ako súčasť starostlivosti o dieťa nasledovné:

 

a)                  celodennú prítomnosť 2-4 canisterapeutických psov,

b)                 celodenný zábavno-náučný program pod vedením canisterapeutických inštruktorov

c)                  interaktívne besedy s odborníkmi v oblasti kynológie,

d)                  desiatu, obed, olovrant, pitný režim.

 

3.3       Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa o ochorení dieťaťa,  alebo o úraze dieťaťa, ktoré vznikli pri poskytovaní starostlivosti.

 

3.4       Poskytovateľ má právo odmietnuť prevzatie dieťaťa do starostlivosti, ak má dieťa zjavné príznaky akútneho ochorenia (ako sú najmä, nie však výlučne infekčná nádcha, kašeľ, teplota, zvracanie, bolesti brucha, hnačka), alebo príznaky infekčného ochorenia (ako sú najmä, nie však výlučne ovčie kiahne a  osýpky).

 

ČLÁNOK IV.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

 

4.1       Objednávateľ je povinný pri nástupe do denného tábora preukázať príručnú batožinu dieťaťa, ktorá musí obsahovať :

 

a)                  prihlášku ,ktorú vyplnil na webovej stránke www.dogtime.sk s informáciami o dieťati, o prekonaných zdravotných problémoch, o úrazoch, o častých zdravotných problémoch, o osobitostiach správania dieťaťa, o osobitostiach denného režimu a stravovania, alergie dieťaťa a iné...

b)                  kópiu zdravotnej karty poistenca,

c)                   prezúvky s bielou podrážkou, športový odev, aby sa mohlo zúčastniť vopred voľnočasových aktivít, náhradné oblečenie a športovú obuv.

 

4.2       Objednávateľ zabezpečí príchod dieťaťa do Denného tábora od 7:30 hod., najneskôr však do 8.00 hod. , aby mohol byť zabezpečený nerušený priebeh programu tábora.

 

4.3       Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť dieťa v priestoroch Základnej školy Medzilaborecká najneskôr do 16.15 hod.

           

4.4       Objednávateľ  je povinný v prípade  diagnostikovania infekčného ochorenia dieťaťa bezodkladne             informovať o týchto skutočnostiach Poskytovateľa telefonicky na čísle 0911 938 952.

           

4.5       Objednávateľ neumožní dieťaťu prinášať do Denného tábora potraviny , ktoré podliehajú skaze a je nutné ich skladovať v chlade.

 

4.6       Objednávateľ neumožní dieťaťu doniesť cenné predmety ako prstene, retiazky, náramky, ako ani mobilné telefóny, fotoaparáty, elektronické hry a iné predmety podobného charakteru do Denného tábora, v opačnom prípade si dieťa ponechá tieto predmety na  zodpovednosť rodiča vo vlastnej taške v šatni.

           

4.7       Objednávateľ bezodkladne oznámi  zmeny v osobách oprávnených prevziať dieťa z Denného tábora. Táto skutočnosť musí byť oznámená písomne.

           

4.8       Objednávateľ je povinný v záujme citlivého a správneho pedagogického prístupu k dieťaťu oznamovať Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na         správanie a pobyt dieťaťa v kolektíve.

     

4.9       V prípade, že dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať  Poskytovateľovi.

 

4.10     V prípade náhleho ochorenia dieťaťa počas pobytu v Dennom tábore, sa Objednávateľ zaväzuje, na základe tel. výzvy Poskytovateľom, bezodkladne prevziať dieťa do osobnej starostlivosti.

           

4.11     Vzhľadom na skutočnosť, že v Dennom tábore  ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania inštruktorov bude  dieťa z tábora vylúčené a zákonný zástupca zabezpečí jeho osobné prevzatie a to bezodkladne po oznámení týchto skutočností . V takomto prípade musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady,  pobyt v dennom tábore ukončiť.

 

ČLÁNOK V.

CENA

 

5.1       Zmluvné strany sa dohodli na  cene  za pobyt dieťaťa v Dennom tábore vo výške 27  eur/ deň,  bankovým prevodom  na číslo účtu VUB v tvare IBAN : SK08 0200 0000 0012 0409 7857. Do poznámky pre  prijímateľa Rodič uvedie ako identifikátor platby meno a priezvisko dieťaťa.

5.2       Cenu  podľa bodu 5.1  tohto článku zaplatí rodič najneskôr do 6 dní od podpísania zmluvy obidvomi stranami. V prípade podpísania zmluvy v časovom horizonte kratšom ako je 6 dní pred nástupom do denného tábora, zaplatí Rodič dohodnutú cenu najneskôr do dňa nástupu do Denného tábora a to na účet uvedený v bode 5.1 poskytovateľa bankovým prevodom.

5.3       V prípade neuhradenia ceny za Denný tábor podľa bodu 5.1 a 5.2 si Poskytovateľ vyhradzuje právo vyradiť prihlášku dieťaťa z evidencie.

 

5.4       Ak bude Poskytovateľ nútený v prípade nepredvídaných skutočností zásadne zmeniť priebeh realizácie denného tábora alebo zrušiť turnus, bude objednávateľovi vrátených 100 % z ceny úhrady.

 

 

ČLÁNOK VI.

STORNO PODMIENKY

 

6.1                   Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Poskytovateľovi.

 

6.2                   Sumu krátenú o storno poplatok Poskytovateľ poukáže Objednávateľovi prevodom na objednávateľov účet do 7 kalendárnych dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 

6.3                   STORNO  poplatok sa uplatňuje nasledovne :

-        pri odstúpení od zmluvy 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom na denný tábor tvorí storno 25 % z ceny pobytu

-        pri odstúpení od zmluvy 9 až 2 kalendárnych dní pred nástupom na denný tábor predstavuje storno 50% z ceny pobytu.

-        pri odstúpení od zmluvy v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom na denný tábor, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt v Dennom tábore predstavuje storno 100% z ceny pobytu.

-        pri prerušení pobytu počas už prebiehajúceho tábora nevzniká nárok zo strany objednávateľa na vrátenie peňazí.

 

 

ČLÁNOK VII.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

 

7.1       Poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu s okamžitou platnosťou ak Objednávateľ opakovane neplní alebo porušuje povinnosti uvedené v tejto Zmluve, alebo v prípade závažného narušovania denného programu tábora dieťaťom.

 

7.2       Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou z dôvodu závažného porušenia povinnosti zo strany Rodiča. Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje najmä skutočnosť, že prihláška dieťaťa neobsahuje informácie potrebné pre riadnu starostlivosť o dieťa, čo môže privodiť poškodenie zdravia dieťaťa,          alebo   zdravie iných detí v Dennom tábore.

 

 

ČLÁNOK VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1       Akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenie tejto Zmluvy musia byť dojednané v            písomnej forme po predchádzajúcom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

 

8.2       Právne vzťahy neupravené touto Zmluvu sa riadia príslušnými ustanoveniami         Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964.

8.3       Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, pričom           1 (slovom jedno) vyhotovenie obdrží  Poskytovateľ a 1  (slovom jedno) vyhotovenie       obdrží  Objednávateľ.

8.4       Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je prihláška podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa (ako príloha č.        1),  s výslovným uvedením prekonaných chorôb, úrazov a osobitostí v starostlivosti o dieťa v stravovacích potrebách.

8.5       Objednávateľ berie na vedomie, že,  účastník Denného tábora /prihlásené dieťa/ nie je organizátorom poistený.

8.6       Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním          súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

 

 

 

 

 

TOPlist