Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku


 

Informácie pre rodičov

podmienky prijatia do krúžku DogTime

pre dieťa ........................................................

 

1. Prihlásenie do krúžku

Dieťa je riadne prihlásené a môže byť prijaté do krúžku, pokiaľ prevádzkovateľ krúžku "DogTime" obdrží od rodičov vyplnenú prihlášku cez internet, uhradené krúžkovné a zákonný zástupca dieťaťa doručil v lehote stanovenej DogTime na mailovú alebo poštovú adresu DogTime podpísaný tento dokument „Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku DogTime“.

2. Cena, platba krúžku - úhrada krúžkovného 

Cena krúžku za 30 lekcií je 255 eur pre Bratislavský kraj a 198,- eur pre Trenčiansky kraj. Rodič (resp. zákonný zástupca dieťaťa, ďalej iba rodič) je povinný uhradiť krúžkovné v dvoch splátkach a to vždy  na polrok dopredu, v splatnosti dohodnutej s DogTime.

Bratislavský kraj :  Prvú splátku vo výške 102 eur objednávateľ uhradí v priebehu mesiaca september 2021 v splatnosti dohodnutej s DogTime. Druhú splátku vo výške 153 uhradí objednávateľ v priebehu mesiaca január 2020 v splatnosti dohodnutej s DogTime. Po vzájomnej dohode medzi DogTime a objednávateľom je možné dohodnúť sa na iných intervaloch a výškach splátok.

Všetky potrebné informácie k realizácii platby rodičia obdržia e-mailom.

Rodičia detí, ktoré majú prenesených 12 lekcií s predošlého školského roka, prvý polrok neuhrádzajú. Deti vyčerpajú svoj kredit – 12 prenesených lekcií.

3. Dodatočné prihlásenie 

Dodatočné prihlásenie do krúžku v priebehu už začatého školského roka je možné. Rodič v takom prípade bude uhrádzať plnú výšku daného školského polroka.

 

V prípade, že prihlásite dieťa do krúžku v 1. polroku, dieťa je automaticky prihlásené na celý školský rok a nie je potrebné ho prihlasovať  znova v 2. polroku. 

4. Zdravotný stav

Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav zdržiavaniu sa v detskom kolektíve. Pokiaľ má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické obmedzenie, bezodkladne informujte lektora DogTime.

5. Počet lekcií

Za celý školský rok odučíme 30 lekcií, krúžky končia záverečnou 30. lekciou a predaním vysvedčenia - diplomu, čo väčšinou vychádza na prelom mája a júna. Náš I. polrok 12 lekcií + II. polrok 18 lekcií, sa nemusí dátumovo stotožňovať so školským polrokom. Rozpis presných termínov, kedy budú krúžky v jednotlivých dňoch prebiehať nájdete na našej webstránke. 

6. Zrušená lekcia

V prípade absencie lektora urobíme všetko pre to, aby hodina krúžku nebola zrušená a bol zaistený zastupujúci lektor. Pokiaľ budeme nútení niektorú hodinu zrušiť, nahradíme ju v závere školského roka, kde vzniká dostatočný časový priestor v priebehu mesiaca jún, pre náhradné lekcie. O náhradnom termíne krúžku budete informovaní prostredníctvom zaslaného e-mailu.

7. Vrátenie krúžkovného 

V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby viac ako 2 x za sebou, na základe vašej požiadavky a lekárskeho potvrdenia vám bude čiastka za toto obdobie vrátená na účet. 

V prípade absencie dieťaťa na krúžku (menej ako 3x za sebou), "DogTime" neposkytuje žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

8. Zrušenie krúžku 

Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov "DogTime", bude rodičom vrátená pomerná časť peňazí za nezrealizované lekcie v lehote stanovenej DogTime, najneskôr však ku koncu školského roka 2021/2022.

V prípade, že bude krúžok zrušený z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude rodičom vrátená pomerná časť peňazí za nezrealizované lekcie v lehote stanovenej DogTime, najneskôr však ku koncu školského roka 2021/2022.

9. Bezpečnosť detí

Bezpečnosť detí je u nás na prvom mieste.

1. Všetci naši lektori sú odborníci, certifikovaní canisterapeutickí inštruktori s overenými referenciami a s overenou trestnou bezúhonosťou.

2. Dieťa, ktoré navštevuje 1 až 3 ročník si vyzdvihneme od pani vychovávateľky, odvedieme do učebne a po skončení krúžku opäť vrátime pani učiteľke (vychovávateľke) v triede, školskom klube alebo Vám rodičom. Deti 4 až 8 ročníka dochádzajú do učebne i odchádzajú z učebne, v ktorej sa krúžok bude realizovať, sami.

10. Fotografovanie a videonahrávky

Rodičia súhlasia s vyhotovením fotografií a videonahrávok z výučby krúžku, na ktorých môžu byť zachytené ich deti a súhlasia s ich následným použitím pre propagačné a reklamné účely "DogTime". V opačnom prípade, rodič o nesúhlase neodkladne informuje DogTime písomnou formou.

11. Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodičia súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške dieťaťa pre "DogTime" v rámci počítačovej siete internet. Rodičia sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely registrácie dieťaťa pre záujmový krúžok a pre účely databázy rodičov prihlásených detí na záujmový krúžok. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

 

V ................................, dňa .....................................

 

 

 

Súhlasím s vyššie uvedeným

                                                ..............................................................

                                                          meno a priezvisko (čitateľne)

                                              

                                                ................................................................

                                                                        podpis