Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku

 

1. Prihlásenie do krúžku 

Dieťa je riadne prihlásené a môže byť prijaté do krúžku, pokiaľ prevádzkovateľ krúžku "DogTime" obdrží od rodičov vyplnenú a aspoň jedným z rodičov podpísanú prihlášku, podpísaný dokument „Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku“ (ďalej len Dokument s informáciami) a má uhradené krúžkovné. Prihláška ako aj Dokument s informáciami vám bude zaslaný v elektronickej podobe e-mailom, prípadne môže rodič zažiadať, aby mu tieto dokumenty boli doručené v papierovej podobe.

V prípade, že prihlásite dieťa do krúžku v 1. polroku, je prihlásené na celý školský roka nie je potrebné ho prihlasovať  znova v 2. polroku. 

2. Zdravotný stav

Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé, absolvovalo všetky povinné očkovania, a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav zdržiavaniu sa v detskom kolektíve. Pokiaľ má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické obmedzenie, bezodkladne informujte lektora.

3. Počet lekcií

Za celý školský rok odučíme 30 lekcií, krúžky končia záverečnou 30. lekciou a predaním vysvedčenia, čo väčšinou vychádza na prelom mája a júna. Náš polrok = 15 lekcií, sa nestotožňuje s polrokom školy, končí po odučení 15. lekcie. Rozpis presných termínov, kedy budú krúžky v jednotlivých dňoch prebiehať nájdete na našej webstránke. 

4. Zrušená lekcia

V prípade absencie lektora urobíme všetko pre to, aby hodina krúžku nebola zrušená a bol zaistený zastupujúci lektor. Pokiaľ budeme nútení niektorú hodinu zrušiť, nahradíme ju v závere školského roka, kde vzniká dostatočný časový priestor v priebehu mesiaca jún pre náhradné lekcie. O náhradnom termíne krúžku budete informovaní prostredníctvom – zaslaného e-mailu (od Monika Buzová-DogTime (ďalej len "DogTime"). 

5. Platba krúžku - úhrada krúžkovného

Rodič (resp. zákonný zástupca dieťaťa, ďalej iba rodič) je povinný uhradiť krúžkovné vždy na polrok dopredu, v splatnosti dohodnutej s DogTime, v opačnom prípade nebude dieťa do krúžku prijaté. 

V prípade absencie dieťaťa na krúžku (menej ako 3x za sebou), "DogTime" neposkytuje žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu. 

Krúžkovné je nutné uhradiť pred nástupom dieťaťa na prvú lekciu.Všetky potrebné informácie k realizácii platby rodičia obdržia e-mailom.

6. Dodatočné prihlásenie 

Dodatočné prihlásenie do krúžku v priebehu už začatého školského roka je možné. Rodič v takom prípade bude uhrádzať len alikvotnú časť hodín, ktoré ešte ostávajú do ukončenia polroka.

7. Vrátenie krúžkovného 

V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby viac ako 2 x za sebou, na základe vašej požiadavky a lekárskeho potvrdenia vám bude čiastka za toto obdobie vrátená prevodom na váš bankový účet. 

8. Zrušenie krúžku 

Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov "DogTime", je rodičom automaticky vrátená pomerná časť peňazí za nezrealizované lekcie.

9. Cena krúžkov

Cena krúžku za 15 lekcií (náš polrok) je 127,50 eur v ZŠ alebo 105,- eur v MŠ. 

10. Bezpečnosť detí

Bezpečnosť detí je u nás na prvom mieste.

1. Všetci naši lektori sú odborníci, certifikovaní canisterapeutickí inštruktori s overenými referenciami a s overenou trestnou bezúhonosťou.

2. Vaše dieťa si vyzdvihneme od pani učiteľky, odvedieme do učebne alebo telocvične a po skončení krúžku opäť vrátime pani učiteľke v triede, školskom klube alebo vám rodičom.

11. Fotografovanie a videonahrávky

Rodičia súhlasia s vyhotovením fotografií a videonahrávok z výučby krúžku, na ktorých môžu byť zachytené ich deti a súhlasia s ich následným použitím pre propagačné a reklamné účely "DogTime". 

12. Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodičia súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške dieťaťa pre "DogTime" v rámci počítačovej siete internet. Rodičia sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely registrácie dieťaťa pre záujmový krúžok a pre účely databázy rodičov prihlásených detí na záujmový krúžok. Súhlas je daný na dobu neurčitú.